...

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO VINUMVERITUM.PL

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Witryna vinumveritum.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży, sposób dokonywania Rezerwacji Towarów oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Witrynę vinumveritum.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Witryny vinumveritum.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  • ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
  • ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
  • ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,
  • ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
  • oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 2 DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 1. WITRYNA – elektroniczna platforma Usługodawcy do składania Rezerwacji oraz Zamówień, działająca pod adresem vinumveritum.pl.
 2. REGULAMIN – niniejszy regulamin określający zasady korzystania z Witryny.
 3. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Witryny.
 4. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na stronie internetowej vinumveritum.pl umożliwiający wysłanie wiadomości do Usługodawcy.
 5. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej vinumveritum.pl umożliwiający utworzenie Konta.
 6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach oraz dokonanych Rezerwacjach.
 7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Witryny oraz dostępnych w Witrynie Produktów i Towarów.
 8. SYSTEM OPINII – Usługa Elektroniczna udostępniona Klientom przez Usługodawcę, umożliwiająca zamieszczanie opinii dotyczących Produktów i Towarów.
 9. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – DOROTA GÖHL wykonująca działalność gospodarczą pod firmą FIRMA USŁUGOWA „WOLDOR” DOROTA GÖHL wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzoną przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce siedziby: ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 50/25, 62-800 Kalisz, NIP: 8271176933, REGON: 730993993, adres poczty elektronicznej (e-mail): vinumveritumpl@gmail.com, numery telefonu: +48 507 202 039 lub + 48 500 464 703.
 10. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 11. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 12. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 13. FORMULARZ REZERWACJI – formularz dostępny na Witrynie vinumveritum.pl umożliwiający dokonanie Rezerwacji na Towar.
 14. PRODUKT – prezentowana w Witrynie rzecz ruchoma nie stanowiąca napoju alkoholowego, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 15. TOWAR – prezentowany w Witrynie napój alkoholowy, będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 16. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu lub Towaru zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Witryny. W przypadku Towarów stanowiących napoje alkoholowe, Umowa Sprzedaży realizowana jest wyłącznie Punkcie Stacjonarnym.
 17. PUNKT STACJONARNY – stacjonarny punkt sprzedaży znajdujący się pod adresem: ul. Podmiejska 39, 62-800 Kalisz, w którym można składać Rezerwacje przy użyciu Witryny www.winumveritum.pl.
 18. REZERWACJA – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru w Punkcie Stacjonarnym, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towarów.
 19. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 20. PEŁNOMOCNIK – osoba, której Klient udzielił pełnomocnictwa do odbioru w jego imieniu Produktu z Punktu Stacjonarnego.

§ 3 INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA/REZERWACJI

 1. Sprzedawca poprzez Witrynę vinumveritum.pl prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Produkty oferowane poprzez Witrynę są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Witryny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 4. Cena Produktu uwidoczniona w Witrynie podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 5. Cena Produktu uwidoczniona w Witrynie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 6. Zamówienia można składać:
  • poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (www.vinumveritum.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: vinumveritumpl@gmail.com
  • telefonicznie pod numerem: +48 507 202 039 lub +48 500 464 703.
 1. W celu złożenia Zamówienia, Klient ma obowiązek rejestracji Konta w Witrynie.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia poprzez Witrynę przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 3. Sprzedawca realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 14:00 w dni robocze. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 14:00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 4. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.

§ 4 INFORMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW ORAZ ICH REZERWOWANIA

 1. Sprzedawca posiada ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, wydane przez właściwe organy administracji publicznej, na podstawie ustawy z 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Numer decyzji: I / B/ 025 / 20.
 2. Rezerwacje na Towary można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Rezerwacji (Witryna vinumveritum.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok.
 3. W celu złożenia Rezerwacji, Klient ma obowiązek dokonywać rejestracji Konta w Witrynie.
 4. Warunkiem dokonania Rezerwacji poprzez Witrynę przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz odrębnym regulaminem pełnomocnictwa do odbioru Towaru – o ile Klient wybrał opcję dostarczenia Towaru przez Pełnomocnika – i akceptacja ich postanowień w czasie dokonywania Rezerwacji.
 5. Towary w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Rezerwacje na nie, będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Towaru.
 6. Rezerwacje na Towary mogą składać jedynie osoby, które:
  1. ukończyły 18 rok życia, co zobowiązane są oświadczyć w treści Formularza Rezerwacji poprzez wskazanie daty urodzin,
  2. oraz zaakceptowały postanowienia niniejszego Regulaminu oraz odrębnego regulaminu pełnomocnictwa do odbioru Towaru, o ile Klient wybrał opcję dostarczenia Towaru przez Pełnomocnika.

§ 5 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży Produktu.
  1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionym przez Sprzedawcę sposobem zgodnie z § 3 pkt 6, 7 oraz 8 Regulaminu.
  2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
  3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt 1.2 niniejszego paragrafu powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
  4. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera:
   • potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
   • formularz odstąpienia od umowy,
   • niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.
  5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 1.4 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży Produktu niebędącego napojem alkoholowym między Klientem, a Sprzedawcą.
  6. Każda Umowa Sprzedaży Produktu będzie potwierdzana dowodem zakupu (faktura VAT), który będzie dołączany do Produktu i/lub wysyłany pocztą elektroniczna na adres mailowy Klienta podany w Formularzu Zamówienia.
 2. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru.
  1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Sprzedawca dokonuje sprzedaży Towarów wyłącznie na rzecz osób, które ukończyły 18 lat i ich zachowanie nie wskazuje, że są nietrzeźwe.
  2. Umowa Sprzedaży Towaru zawierana i realizowana jest wyłącznie w Punkcie Stacjonarnym.
  3. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru w Punkcie Stacjonarnym za pośrednictwem Witryny, Klient musi wejść na stronę www.vinumveritum.pl, wybrać Towar i dodać go do koszyka.
  4. Na końcu Formularza Rezerwacji, Klientowi wyświetli się podsumowanie Rezerwacji, które zawiera informacje dotyczące ilości zarezerwowanych Towarów oraz ich ceny, dostępne metody płatności za Rezerwację oraz informacje na temat czasu, sposobu działania oraz wysokości wynagrodzenia Pełnomocnika z tytułu odbioru i przekazania Towaru Klientowi, o ile Klient zdecydował się skorzystać z pośrednika.
  5. Kliknięcie przez Klienta w przycisk o treści „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” stanowi oświadczenie zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży Towaru w Punkcie Stacjonarnym, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
  6. Po dokonaniu Rezerwacji, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jej otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania Rezerwacji zawiera:
   • potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Rezerwacji,
   • ceny zamawianych Towarów, w tym wynagrodzenia Pełnomocnika z tytułu odbioru i przekazania Towaru Klientowi oraz czasu i sposobu jego działania – w przypadku, gdy Klient zdecydował się skorzystać z Pełnomocnika,
   • formularz odstąpienia od umowy,
   • niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.
  7. Umowę Sprzedaży Towaru traktuje się za zawartą z chwilą potwierdzenia przyjęcia do realizacji Rezerwacji przez Punkt Stacjonarny.
  8. Każda Umowa Sprzedaży Towaru będzie potwierdzana dowodem zakupu (faktura VAT), który będzie dołączany do Towaru i/lub wysyłany pocztą elektroniczna na adres mailowy Klienta podany w Formularzu Rezerwacji.

§ 6 SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  2. płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności (Przelewy24.pl, PayPal, PayU.pl, DotPay.pl, TPay.pl, BlueMedia).
 2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 49 1240 2946 1111 0010 3264 3450 (Bank Pekao S.A.) FIRMA USŁUGOWA „WOLDOR” DOROTA GÖHL, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 50/25, 62-800 Kalisz, NIP: 8271176933. W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr …”.
 3. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia lub Rezerwacji. Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
 4. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 5. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.
 6. Towar zostanie wydany Klientowi lub Pełnomocnikowi dopiero po jego opłaceniu.

§ 7 KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY ZAMÓWIENIONEGO PRODUKTU

 1. Koszty dostawy Produktu (punkt ten dotyczy wyłącznie Produktów, które nie są napojami alkoholowymi), które pokrywa Klient, są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
 2. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
  • czas kompletowania Produktów wynosi od 3 do 7 dni roboczych od momentu:
   • zaksięgowania środków pieniężnych wpłaconych z tytułu Umowy Sprzedaży na rachunku Sprzedawcy albo
   • pozytywnej autoryzacji transakcji przez elektroniczny system płatności,
  • dostawa Produktów stanowiących rzeczy ruchome przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 3 dni roboczych od momentu nadania przesyłki (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).
 3. Zakupione poprzez Witrynę Produkty są wysyłane wyłącznie na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
 4. Zakupione poprzez Witrynę Produkty Klient może odebrać osobiście po wcześniejszym kontakcie mailowym lub telefonicznym.

§ 8 WYDANIE TOWARU

 1. Sprzedawca zobowiązuje się wydać Towar bez wad.
 2. Wydanie Towaru następuje wyłącznie w Punkcie Stacjonarnym znajdującym się przy ul. Podmiejskiej 39 w Kaliszu.
 3. Klient jest zobowiązany do odbioru zarezerwowanego Towaru w Punkcie Stacjonarnym osobiście lub w przypadku braku takiej możliwości – na życzenie Klienta, Towar może być wydany jego Pełnomocnikowi w Punkcie Stacjonarnym.
 4. Wydanie Towaru Klientowi może nastąpić wyłącznie:
  1. jeśli Klient jest osobą pełnoletnią i trzeźwą w momencie wydania mu Towaru w posiadanie,
  2. po weryfikacji jego wieku (poprzez sprawdzenie dowodu tożsamości Klienta).
 5. W celu wydania Towaru Pełnomocnikowi, Klient jest zobowiązany udzielić mu stosownego pełnomocnictwa na zasadach określonych odrębnym regulaminem.
 6. W przypadku skorzystania przez Klienta z Pełnomocnika,Klient upoważnia Sprzedawcę do wydania Pełnomocnikowi nabytego przez Klienta Towaru.
 7. W przypadku skorzystania przez Klienta z Pełnomocnika, Klient upoważnia Sprzedawcę do przekazania Pełnomocnikowi kwoty pobranego wynagrodzenia Pełnomocnika.
 8. W przypadku skorzystania przez Klienta z Pełnomocnika, Klient upoważnia Sprzedawcę do przekazania Pełnomocnikowi wszystkich swoich danych osobowych.

§ 9 REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Reklamacja z tytułu rękojmi.
  • Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 12 Regulaminu, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,
  • zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu lub Towaru oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: vinumveritumpl@gmail.com, pisemnie na adres: Magazyn Centralny Vinum Veritum ul. Wrocławska 53-59, 62-800 Kalisz lub w Punkcie Stacjonarnym,
  • w powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę,
  • dla oceny wad fizycznych Produktu lub Towaru, należy go dostarczyć na adres: Magazyn Centralny Vinum Veritum ul. Wrocławska 53-59, 62-800 Kalisz lub do Punktu Stacjonarnego,
  • Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji,
  • w przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 12 Regulaminu – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 12 Regulaminu, Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu lub Towaru na wolny od wad,
  • odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku np. wiadomość mailowa lub SMS.

§ 10 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Z zastrzeżeniem pkt 10 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 12 Regulaminu, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnionego przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 12 Regulaminu mają obowiązek zwrócić Produkt lub Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt lub Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu lub Towaru przed jego upływem.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu lub Towaru na adres:Magazyn Centralny Vinum Veritum ul. Wrocławska 53-59, 62-800 Kalisz lub w Punkcie Stacjonarnym.
 4. Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 12 Regulaminu, ponoszą odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu lub Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu lub Towaru. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów lub Towarów Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 12 Regulaminu, powinni obchodzić się z nimi i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mogliby to zrobić w sklepie stacjonarnym.
 5. Z zastrzeżeniem pkt 6 oraz 8 niniejszego paragrafu, Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu lub Towaru wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 12 Regulaminu, wyraźnie zgodzili się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla nich z żadnymi kosztami. Z zastrzeżeniem pkt 7 niniejszego paragrafu, zwrot nastąpi niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 6. Jeżeli Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 12 Regulaminu, wybrali sposób dostawy Produktu lub Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu im, poniesionych przez nich dodatkowych kosztów.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt lub Towar od Konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w § 12 Regulaminu, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub podmiot, o którym mowa w § 12 Regulaminu, dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 12 Regulaminu, odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu, ponoszą jedynie koszty odesłania Produktu lub Towaru do Sprzedawcy.
 9. Termin czternastodniowy, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 12 Regulaminu, mogą odstąpić od umowy, liczy się od dnia, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 12 Regulaminu, objął Produkt lub Towar w posiadanie, a w przypadku usługi od dnia zawarcia umowy.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub podmiotowi, o którym mowa w § 12 Regulaminu, w wypadku Umowy Sprzedaży:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 11. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

§ 11 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)

 1. W niniejszym paragrafie zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie przedsiębiorców nieobjętych ochroną wynikającą z Ustawy o prawach konsumenta, o której mowa w § 12 Regulaminu.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Korzyści i ciężary związane z Produktem lub Towarem oraz niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania ich przez Sprzedawcę przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu lub Towaru powstałe od momentu ich przyjęcia do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. W przypadku wysłania Produktu lub Towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika, Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu lub Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.

§ 12 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTÓW

 1. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (niniejszy paragraf nie dotyczy spółek handlowych) jest objęty ochroną przewidzianą Ustawą o prawach konsumenta, pod warunkiem, że Umowa Sprzedaży, którą zawiera ze Sprzedawcą, nie ma charakteru zawodowego.
 2. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie:
  • niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych,
  • odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne,
  • prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 3. Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży, którą zawarł ze Sprzedawcą posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.
 4. Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.

§ 13 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Witryny korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  • zawieranie Umów Sprzedaży,
  • prowadzenie Konta,
  • System Opinii,
  • Newsletter,
  • wysłanie wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców poprzez Witrynę odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania w Witrynie treści reklamowych. Treści te, stanowią jej integralną część i prezentowanych w niej materiałów.

§ 14 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 13 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia lub dokonania Rezerwacji poprzez Witrynę zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia lub Rezerwacji albo zaprzestania ich składania przez Usługobiorcę,
  • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Witrynie zawierana jest na czas nieoznaczony. Zawarcie umowy następuje w chwili wysłania przez Usługobiorcę uzupełnionego Formularza Rejestracji,
  • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Systemu Opinii zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia opinii albo zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę,
  • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony,
  • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłaniu wiadomości do Usługodawcy za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  • komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • przeglądarka internetowa,
  • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Witryny w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 15 REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Witryny Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: vinumveritumpl@gmail.com
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługodawcę sposób.

§ 16 WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  • wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (prowadzenie Konta, Newsletter),
  • Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: vinumveritumpl@gmail.com
  • Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 3 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia),
  • wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

§ 17 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem vinumveritum.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem § 17 pkt3 oraz elementów zamieszczanych przez Usługobiorców, wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia majątkowych praw autorskich lub dozwolonego użytku)są własnością DOROTY GÖHL wykonującej działalność gospodarczą pod firmą FIRMA USŁUGOWA „WOLDOR” DOROTA GÖHL wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzoną przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce siedziby: ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 50/25, 62-800 Kalisz, NIP: 8271176933, REGON: 730993993. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony vinumveritum.pl, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony vinumveritum.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów oraz Towarów, nazwy firm i ich logo użyte w Witrynie pod adresem vinumveritum.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane w Witrynie pod adresem vinumveritum.pl użyte są w celach informacyjnych.

§ 18 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Witrynę zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sprzedawcą, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
 4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
  • ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 12 Regulaminu, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.,
  • ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem, o którym mowa w § 11 Regulaminu, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO VINUMVERITUM.PL

Shopping Cart
0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWracam do sklepu
  Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
  Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.